news

มท.กำชับคุมเข้มสถานบริการที่อยู่ใกล้สถานศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย

มหาดไทยกำชับทุกจังหวัดคุมเข้มสถานบริการที่อยู่บริเวณใกล้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวมีสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษากระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิ มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา จัดให้มีกิจกรรมมั่วสุมดื่มสุราในสถานบริการ ปล่อยปละละเลยให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการโดยไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เข้มงวดตรวจตราไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายในลักษณะดังกล่าว หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

นายชยพล กล่าวอีกว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้มงวดในการตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่อยู่กับบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 , ที่ 46/2559 ห้ามมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีผิดกฎหมาย เช่น การจัดโปรโมชั่นลดราคา แจก แถม กวดขันมิให้มีการเปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมถึงให้กำกับดูแลไม่ให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการมีพฤติการณ์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง พร้อมต้องประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

“ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลแนะนำ ตักเตือนบุตรหลานให้ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ถูกต้อง อย่ากระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทางสายด่วน โทร.1567 ตลอด 24 ชั่วโมง” รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว.-สำนักข่าวไทย