news

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 2,000 ครัวเรือน
วันนี้ (3 ก.ย.60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1,000 ครอบครัว ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอาหารเลี้ยงราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่วันนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 10-26 กรกฎาคม และวันที่ 24- 29 สิงหาคม 2560 ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ในอำเภอแม่สะเรียง จำนวน 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบ 1,587 ครัวเรือน รวม 5,934 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวม 237 ไร่
จากนั้น เวลา 14.00 น. นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอสบเมย จำนวน 1,000 ครอบครัว ที่หอประชุมโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
/NNT